Chứng chỉ đào tạo

Các chương trình Đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Nông Lâm

Các chương trình Đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau:

  1. Đào tạo ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Nga, Pháp
  2. Đào tạo Tin học: IC3, Tin học ứng dụng
  3. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
  4. Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài
  5. Đào tạo các chứng chỉ ngắn hạn khác