Ngành đào tạo Thạc sĩ

Các ngành đào tạo Thạc sĩ

Các ngành đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Nông Lâm

STT

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

MÃ SỐ

TÊN NGÀNH

1

Thạc sĩ

8620110

Khoa học cây trồng

2

Thạc sĩ

8620105

Chăn nuôi

3

Thạc sĩ

8640101

Thú y

4

Thạc sĩ

8620201

Lâm học

5

Thạc sĩ

8850103

Quản lý đất đai

6

Thạc sĩ

8440301

Khoa học môi trường

7

Thạc sĩ

8620116

Phát triển nông thôn

8

Thạc sĩ

8620115

Kinh tế nông nghiệp

9

Thạc sĩ

8420201

Công nghệ sinh học

10

Thạc sĩ

8620201

Quản lý tài nguyên rừng