Ngành đào tạo Đại học

Các ngành đào tạo bậc đại học

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm

 9. LÂM SINH
17. QUẢN LÝ THÔNG TIN (Quản trị hệ thống thông tin)
 1. KHOA HỌC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Chương trình tiên tiến Quốc tế)
 2. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến Quốc tế)
 3. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (Chương trình tiên tiến Quốc tế)