Ngành đào tạo Đại học

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm

Khoa

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khoa Chăn nuôi thú y

7640101

Thú y

7620105

Chăn nuôi

Khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

7540101

Công nghệ thực phẩm

7420201

Công nghệ sinh học

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

7540106

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

Khoa Quản lý tài nguyên

7850103

Quản lý đất đai

7850101

Bất động sản

7340116

Quản lý tài nguyên & môi trường

Khoa Nông học

7620110

Khoa học cây trồng

7620112

Bảo vệ thực vật

7620101

Nông nghiệp

Khoa Lâm nghiệp

7620205

Lâm sinh

7620211

Quản lý tài nguyên rừng

Khoa Môi trường

7440301

Khoa học môi trường

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

7620115

Kinh tế nông nghiệp

7620116

Phát triển nông thôn

Chương trình tiên tiến và chất lượng cao

7904492

Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến)

7905419

Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến)

7906425

Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến)