Ngành đào tạo Đại học

Các ngành đào tạo bậc đại học năm 2022

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm

 1. BẤT ĐỘNG SẢN (Chuyên ngành: Quản lý và kinh doanh bất động sản)
 2. CHĂN NUÔI THÚ Y (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
 6. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)(Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
14. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)
17. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG (Chuyên ngành: Du lịch sinh thái và quản lý tài nguyên; Quản lý tài nguyên Nông lâm nghiệp)
19. QUẢN LÝ THÔNG TIN (Chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin)
20. THÚ Y (Chuyên ngành: Bác sĩ Thú y; Dược – Thú y) (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao) (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
21.CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh)