Học phí

Quy định về học phí tại trường đại học Nông Lâm

Quy định về học phí hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.  

Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2022-2023

  • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2022-2023 cho chương trình Đại học, xin mời xem tại đây.
  • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2022-2023 cho chương trình Đại học các lớp có quy mô nhỏ, xin mời xem tại đây.
  • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2022-2023 cho chương trình tiên tiến, xin mời xem tại đây.

-------------------------------------------------------------------

 Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022

  • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình Đại học đại trà, xin  mời xem tại đây.
  • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình tiên tiến, xin  mời xem tại đây.

 -------------------------------------------------------------------

Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2020-2021