Giới thiệu

Ngành Đào tạo Cao học

Ngành Đào tạo hệ Thạc sĩ

STT

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

MÃ SỐ

TÊN NGÀNH

1

Thạc sĩ

8620110

Khoa học cây trồng

2

Thạc sĩ

8620105

Chăn nuôi

3

Thạc sĩ

8640101

Thú y

4

Thạc sĩ

8620201

Lâm sinh

5

Thạc sĩ

8850103

Quản lý đất đai

6

Thạc sĩ

8440301

Khoa học môi trường

7

Thạc sĩ

8620116

Phát triển nông thôn

8

Thạc sĩ

8620115

Kinh tế nông nghiệp

9

Thạc sĩ

8420201

Công nghệ sinh học