Thông báo tuyển dụng công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam