Học phí

Quy định về học phí tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

CESC-TUAF: Quy định về học phí các hệ đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.  

Quy định về học phí các hệ đào tạo năm học 2023-2024

 • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2023-2024 cho chương trình Đại học, xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ sau đại học năm học 2023-2024  xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ đào tạo tiến sĩ năm học 2023-2024, xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ Vừa làm vừa học năm học 2023-2024, xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí Đại học hệ Từ xa năm học 2023-2024, xin mời xem tại đây.

-------------------------------------------------------------------

Quy định về học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023

 • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2022-2023 cho chương trình Đại học, xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ sau đại học năm học 2022-2023  xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ đào tạo tiến sĩ năm học 2022-2023, xin mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ Vừa làm vừa học năm học 2022-2023, xin mời xem tại đây.

-------------------------------------------------------------------

 Quy định về học phí các hệ đào tạo năm học 2021-2022

 • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình Đại học đại trà, xin  mời xem tại đây.
 • Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình tiên tiến, xin  mời xem tại đây.