Ngành đào tạo Đại học

Các ngành đào tạo bậc đại học hệ Chính quy

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm

 2. CHĂN NUÔI THÚ Y (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
 6. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)(Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
 9. KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
10. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG  (Quản lý môi trường, Sức khỏe và an toàn lao động, Đa dạng sinh học & Biến đổi khí hậu)
11. KINH DOANH QUỐC TẾ (Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản)
13. LÂM SINH Lâm sinh, Nông lâm kết hợp)
14. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)
16.QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
18. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (Kiểm lâm) (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
20.THÚ Y (Chuyên ngành: Bác sĩ Thú y; Dược Thú y; Thú cưng) (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao) (Chương trình đạt chứng nhận kiểm định AUN-QA)
21.CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh)
22. KHOA HỌC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh)
23. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh)
24. QUẢN LÝ DU LỊCH QUỐC TẾ Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh) *Ngành mới