Ngành đào tạo Đại học

Các ngành đào tạo bậc đại học

Các chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Nông Lâm

 4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
 6. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)
13. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)
15. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  (CN Du lịch sinh thái và QL Tài nguyên)
17. QUẢN LÝ THÔNG TIN (Quản trị hệ thống thông tin)
18. THÚ Y (Bác sĩ thú y ; dược  thú y) (Chương trình đào tạo hướng chất lượng cao)
 1. KHOA HỌC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Chương trình tiên tiến Quốc tế)
 2. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến Quốc tế)
 3. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (Chương trình tiên tiến Quốc tế)