Hệ vừa học vừa làm

Khung chương trình đào tạo các ngành hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Nông Lâm

Khung chương trình đào tạo các ngành hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Nông Lâm

I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG:

  • Tổng số đơn vị học trình: 72 ĐVHT
  • Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học
  • Riêng ngành Kinh tế nông nghiệp có sự điều chỉnh các môn học sau: Môn Vật lý chuyển thành môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; Môn Sinh học phân tử chuyển thành môn Toán ứng dụng. Số đơn vị học trình của các môn học được điều chỉnh tương đương với nhau.

STT

Tên học phần

Số ĐVHT

Số tiết học

Ghi chú

Lý thuyểt

Thực hành

I. Các học phần bắt buộc

1

Nguyên lý 1 (Triết học Mác- Lênin)

3

45

 

 

2

Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học)

4

60

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4

60

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

45

 

 

5

Hóa học

4

54

6

 

6

Hóa phân tích

4

54

6

 

7

Sinh học đại cương

4

54

6

 

8

Toán cao cấp

4

60

 

 

9

Xác suất - Thống kê

4

60

 

 

10

Anh văn học phần 1

4

60

 

 

11

Anh văn học phần 2

6

90

 

 

12

Tin học đại cương

3

30

15

 

13

Xã hội học đại cương

3

45

 

 

14

Nhà nước và Pháp luật

3

45

 

 

II. Các học phần tự chọn ưu tiên 1

 

 

 

 

15

Phương pháp tiếp cận khoa học

3

45

 

 

16

Anh văn chuyên ngành

4

60

 

 

17

Tiếng Việt thực hành

3

45

 

 

18

Sinh thái môi trường

3

45

 

 

19

Sinh học phân tử

3

45

 

 

20

Vật lý

3

45

 

 

III. Các học phần tự chọn ưu tiên 2

 

 

 

 

21

Toán ứng dụng

3

45

 

 

22

An toàn vệ sinh lao động

3

45

 

 

23

Tâm lý học

3

45

 

 

24

Địa lý kinh tế Việt Nam

3

45

 

 

Nội dung chi tiết xem file đính kèm