Học phí

Quy định về học phí năm học 2021-2022

Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022

Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình Đại học đại trà, xin  mời xem tại đây.

Quy định về học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 cho chương trình tiên tiến, xin  mời xem tại đây.