Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy 2018 - 2019

ĐVT: 1000 đ/ SV /năm học

STT

Ngành, chuyên ngành

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

1

Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y

7.400

8.100

8.900

2

Nông nghiệp công nghệ cao

 

8.100

8.900

3

Phát triển nông thôn

7.400

8.100

8.900

4

Kinh tế nông nghiệp

7.400

8.100

8.900

5

Bất động sản

 

9.600

10.600

6

Quản lý tài nguyên rừng

7.400

8.100

8.900

7

Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp

7.400

8.100

8.900

8

Khoa học cây trồng: Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu; BVTV

7.400

8.100

8.900

9

Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Công nghệ sản xuất rau hoa quả.

7.400

8.100

8.900

10

Khoa học môi trường: Khoa học môi trường

8.700

9.600

10.600

11

Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường

8.700

9.600

10.600

12

Đảm bảo chất lượng và An toán thực phẩm

 

9.600

10.600

13

Quản lý tài nguyên và môi trường: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và du lịch sinh thái

8.700

9.600

10.600

14

Công nghệ sinh học

8.700

9.600

10.600

15

Công nghệ thực phẩm

8.700

9.600

10.600

16

Công nghệ sau thu hoạch

8.700

9.600

10.600

17

Thú y: Thú y; Dược - Thú y

8.700

9.600

10.600