Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy 2019 - 2020

Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy 2019 - 2020

 Học phí hệ chính quy năm học 2020-2021

ĐVT: 1000 đ/ SV /năm học

STT

Ngành, chuyên ngành

Học phí

1

 Chăn nuôi (Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y)

9.800.000

2

 Nuôi trồng thủy sản

9.800.000

3

 Phát triển nông thôn

9.800.000

4

 Kinh tế nông nghiệp

9.800.000

5

 Khuyến nông

9.800.000

6

 Quản lý tài nguyên rừng (Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học)

9.800.000

7

 Lâm nghiệp (Chuyên ngành Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp)

9.800.000

8

 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu)

9.800.000

9

 Bảo vệ thực vật

9.800.000

10

 Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan (Chuyên ngành Công nghệ sản xuất rau hoa quả)

9.800.000

11

 Nông nghiệp công nghệ cao

9.800.000

12

 Bất động sản (Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản)

9.800.000

13

 Khoa học môi trường

11.700.000

14

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

11.700.000

15

 Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường)

11.700.000

16

 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

11.700.000

17

 Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái)

11.700.000

18

 Công nghệ sinh học

11.700.000

19

 Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

11.700.000

20

 Công nghệ sau thu hoạch

11.700.000

21

 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

11.700.000

22

 Thú y: Thú y; Dược - Thú y

11.700.000

23

 Chương trình tiên tiến: Khoa học và quản lý môi trường; Công nghệ thực phẩm ; Kinh tế nông nghiệp.

28.900.000